سوء مديريت در هواپيمايی آتا بيداد می كند! | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 12 مهر 1402 - 13:59

سوء مديريت در هواپيمايی آتا بيداد می كند!

شماره: 21592
Aa Aa

شركت هواپيمايی آتا با جايگزينی مديراني ناكارآمد به جای مديران بادانش گذشته در آستانه زيان دهی و سقوط قرار گرفت و دامنه آن تغييرات غيرفنی تا به امروز ادامه داشته است.

دلگيری مسافران از آتا؛
سوء مديريت در هواپيمايی آتا بيداد می كند!

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

چندی پيش جلسه ای در سازمان هواپيمايی كشوری پيرامون تأخيرات ايرلاين های داخلی برگزار كه در پايان و با تعهد نمايندگان شركت های هواپيمايی كه بيشترين تأخيرات را در طول چندماه گذشته داشتند و اينكه اين تأخيرات را جبران و به حداقل خواهند رساند به پايان رسيد اما درست چندساعت پس از جلسه فوق الذكر اين تأخيرات نه تنها كم نشد بلكه به گونه ای افزايش يافت كه صدای مسافران را در فرودگاههای كشور درآورده وحتی در برخی از فرودگاهها مانند فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی اصفهان مسافران به دنبال هتك حرمت و كتك زدن روسای ايستگاههای اين شركت ها برآمدند كه با ميانجيگری و دخالت مديران فرودگاهها و نيروی های انتظامی مستقر با اندك تخلفات به پايان رسيد.

اما دراين ميان شركت هواپيمايی آتا كه متعلق به محمدرضا زنوزی مطلق و بخش خصوصی است در اوج اين تأخيرات قراردارد.

شركت هواپيمايی آتا كه با سرمايه گذاری زنوزی مطلق در بخش خصوصي از سال ١٣٨٨ و با فكر كمك به حمل ونقل هوايی كشور تأسيس گرديد خيلي زود توانست با انتخاب مديرانی كاربلد و با دانش جايگاهی خوب در ميان خيل عظيم مسافران پروازی به خود اختصاص دهد اما ديری نپائيد كه با جايگزينی مديراني ناكارآمد به جای مديران بادانش گذشته اين شركت در آستانه زيان دهی و سقوط قرار گرفت كه هنوز دامنه آن تغييرات غيرفنی تا به امروز و با تأخيرات آنچنانی و زمينگير شدن بخش عظيمی از ناوگان هوايی اين شركت ادامه داشته است. هنوز به درستی مشخص نشده كه به چه دليلي كاپیتان عبدالرضا پازوكی ازمعاونت عمليات و مهدی فتحی ازمديرعاملی اين شركت كنار گذاشته شده و به جاي ايشان كاپیتان سهيل قياسی بعنوان مديرعامل انتخاب ومشغول به كارگرديده است؟ مديری كه با توجه به دانش خوب خلبانی متأسفانه سوابق درخشان در اداره كردن يك چنين شركت عظيمی را در كارنامه خود بهمراه نداشته است! هنوزمشخص نيست به چه دليلي مالك آتا يعني زنوزی مطلق مردان كاربلد گذشته را مجددا به كار نمي گمارد تا بازهم گل پژمرده آتا شكوفه دهد.

زنوزی بايد بداند تاديرنشده آتايی های قديمی را دوباره دعوت به كار كند تا بيشتر از اين دچار ضرر و زيان نگردد! مالك آتا بايستی خيلي زود دست بكارشده و جلوی اين سوء مديريت هارا بگيرد چون فردا خيلی دير می شود. زنوزی تنها كسي است كه می تواند با انتخابهای درست خود محبوبيت اين غول آذری را به مردم آذری زبان بازگرداند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان